Podmienky súťaže

Xvision s.r.o „Nechaj sa odfotiť a vyhraj“

I. Účel spotrebiteľskej súťaže
Účelom súťaže „Nechaj sa odfotiť a vyhraj“ (ďalej len „súťaž“) je reklama a propagácia služieb/produktov firmy Xvision s.r.o.


II. Organizátor súťaže
Organizátorom súťaže a sponzorom vecných cien je spoločnosť Xvision s.r.o., so sídlom Duklianska 3543, 085 01 Bardejov, IČO: 44 90 70 10, IČ DPH: SK 2022883621, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel sro, vložka č.22037/P (ďalej len “Organizátor”).


III. Začiatok a ukončenie súťaže
1. Začiatok súťaže:09.09.2012
2. Ukončenie súťaže: 30.06.2013.


IV. Účasť v súťaži
Do súťaže budú automaticky zaradení:
všetci študenti a žiaci, ktorí sa v danom období zúčastnili fotenia prevádzaného organizátorom.
Všetky školy, ktoré v danom štvrťroku nadviazali spoluprácu s organizátorom súťaže.

V. Žrebovanie

Výhercovia budú žrebovaní raz mesačne – posledný kalendárny deň mesiaca spomedzi všetkých študentov a žiakov, ktorí sa v danom mesiaci zapojili do súťaže. Pre zapojenie sa do súťaže sa nevyžaduje podávanie osobných údajov – výhercovia budú vylosovaní na základe jedinečného číselného kódu ktorý je priradený ku každej fotografii. Vecné ceny spolu s fotografiou výhercu budú doručené na adresu školského zariadenia v ktorom boli zhotovené.
V rámci dodržania podmienok stanovených Zákonom o ochrane osobných údajov, budú výsledky žrebovania zverejnené na našej webovej stránke v štruktúre: 1. adresa školského zariadenia 2. počet výhercov 3. výhra.


VI. Výhry
1.študenti a žiaci – 1  xPS3, 3x Ipod, 5 x MP3 player, 20 x USB kľúč, vstupenky na rôzne športové podujatia.
2.školy – dovybavenie počítačovej učebne, vstupenky na rôzne športové podujatia.


VII. Záverečné ustanovenia

1. zaradenie do zlosovania nie je podmienené zakúpením fotografií
2. V prípade, ak výhry z tejto súťaže podliehajú dani z príjmov alebo akejkoľvek inej dani, príslušnú daň je povinný zaplatiť výherca podľa platných právnych predpisov.
3. Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Finančná náhrada a vymáhanie výhier súdnou cestou je vylúčené.
4. Tieto podmienky sú uložené u Organizátora súťaže a zverejnené na internetovej stránke www.xvisionfoto.com

 
2000 - 2010 © Xvision. - All rights reserved.