wczytywanie strony...

Zásady ochrany osobných údajov

Oznamujeme Vám, že spoločnosť XVISON s.r.o. spracuváva údaje výlučne v súlade s ustanoveniami platných zákonov, tzn sa prísne dodržiavajú ustanovenia o správe osobných údajov a ochrane údajov s prihliadnutím na zákonnosť, spravodlivý postup , transparentnosť, a princípy účelnosti, šetrenia dát.

Spracúvanie osobných údajov sa vykonáva v režime podľa čl.28 Nariadenia Europského Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, krtorým sa zaručuje smernica 95/46 ES ( všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len nariadenie GDPR )a ust. § 34 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákon).

Správca údajov sa zaväzuje prednostne chrániť osobné údaje svojich zákazníkov a partnerov, považuje za dôležité rešpektovať právo svojich zákazníkov na sebaurčenie informácií. Teda prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dôverne a berie na seba všetku bezpečnosť, technické a organizačné opatrenia, ktoré zaručujú bezpečnosť údajov.

Účel spracovania osobných údajov: v rámci objednanej služby za účelom výroby a dodania fotografií zhotovených počas fotografovania.

Právo na vymazanie:

Dotknutá osoba má právo požiadať prevádzkovateľa o vymazanie osobných údajov, ktoré sa týkajú jej údajov. Na základe tejto žiadosti je prevádzkovateľ povinný vymazať osobné údaje, ak existuje jeden z nasledujúcich dôvodov:

  • osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý boli zhromaždené, tj. dotknutá osoba odvolá svoj predtým udelený súhlas a neexistuje iný spôsob správy údajov.
  • právny základ, dotknutá osoba namieta spracúvanie údajov a neexistuje žiadny prevažujúci právny dôvod
  • ak sa s osobnými údajmi nakladalo nezákonne podľa práva EÚ alebo členského štátu na splnenie predpísanej zákonnej povinnosti je potrebné údaje vymazať.

Odvolanie správy údajov: súhlas bol zaslaný na e-mailovú adresu: manager@xvisionfoto.com je možné kedykoľvek odvolať.

Ak si želáte uplatniť svoje práva, môžete sa obrátiť na správcu údajov:

Xvision s.r.o., Duklianska4543,08501 Bardejov, Slawomír Zaleski alebo písomne ​​na uvedenej emailovej adrese.

zavoláme